Πρωτόκολλα εξετάσεων αξονικής τομογραφίας

 


    

 
  κεφαλής & τραχήλου  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΥ 3D
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κυρτό - ινιακό τρήμα
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
50ml
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 3min μετά την έγχυση
χωρίς ivcm
mAs
300
250
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
1
0.75
PITCH
0.64
0.673
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/3 continous
0.8/0.4 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
BRAIN SHARP C
STANDARD UB

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
μετωπιαίοι κόλποι - άνω γνάθος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3ml/sec)
70ml (3ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
mAs
250
300
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.673
0.673
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
STANDARD UB

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - αορτικό τόξο
μετωπιαίοι κόλποι - κάτω γνάθος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3ml/sec)
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
οχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση
χωρίς ivcm
mAs
250
350
kV
120
140
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.891
0.358
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
1/0.5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD B
BONE D
  θώρακος  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΑ ΡΟΥΤΙΝΑ
ΘΩΡΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (MULTISLICE)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
70ml (3.5ml/sec)
70ml (3.5ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 25sec μετά έγχυση επί ευρημάτων
χωρίς ivcm, 25sec μετά έγχυση επί ευρημάτων (πρωτόκολλο ρουτίνας)
mAs
200
200
kV
140
140
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/1.5 overlaping
1/0.5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
C  DETAIL  (παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
L (high-resolution lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (AXIAL)
ΘΩΡΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (AXIAL ΕΚΠΝΟΗ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
υπερκλείδιες χώρες - ΠΔΓ/βαθιά εισπνοή
υπερκλείδιες χώρες - ΠΔΓ/εκπνοή
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
mAs
200
200
kV
140
140
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
1/0.5 overlaping
1/0.5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
L (high-resol lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
L (high-resol lung παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)
  κοιλίας  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΛΙΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
διάφραγμα - κάτω χείλος ήπατος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3.5ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
νερό peros πριν την εξέταση
νερό peros πριν την εξέταση
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
χωρίς ivcm, 45sec και 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
mAs
200
200
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/1.5 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3.5ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
νερό peros πριν την εξέταση
νερό peros πριν την εξέταση
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στο διάφραγμα, threshold 200, delay 5sec
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, bolus tracking, 40sec μετά bolus tracking, 5min
χωρίς ivcm, 45sec, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
mAs
200
200
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/1.5 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια και επί ενδείξεων πρηνή
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (3ml/sec)
130ml (3ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
νερό peros πριν την εξέταση και πριν την σάρωση
250ml φυσιολογικός ορός iv αμέσως μετά την έγχυση
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 70sec μετά έγχυση, 5min επί ευρημάτων
χωρίς ivcm,100sec, 8min μετά έγχυση
mAs
200
200
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/1.5 overlaping
1/0.5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
διάφραγμα - μεσότητα νεφρών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
130ml (4ml/sec)
130ml (3ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
νερό peros πριν την εξέταση
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm, 25sec, 100sec, 4min μετά έγχυση
χωρίς ivcm, 80sec, 8min μετά έγχυση
mAs
200
200
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.923
0.923
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
1/0.5 overlaping
3/1.5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b
  μυοσκελετικού  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
περιοχή ενδιαφέροντος
λαγόνιες ακρολοφίες - κάτωθεν μείζονα τροχαντήρα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
mAs
ΑΜΣΣ:250, ΘΜΣΣ:200, ΟΜΣΣ:250
250
kV
140
140
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
ΑΜΣΣ:0.392, ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ:1.235
0.609
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια (ορθά ή ανάποδα)
ύπτια (ορθά ή ανάποδα)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
περιοχή ενδιαφέροντος
περιοχή ενδιαφέροντος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
mAs
150
150
kV
140
140
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.75
0.75
PITCH
0.609
0.609
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
DETAIL D
  παιδιατρικά  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΡΑΝΙΟΥ 3D
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κυρτό - ινιακό τρήμα
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
2ml/kg
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm ή 3min μετά την έγχυση
χωρίς ivcm
mAs
0-2yr:70, 3-7yr:140, 8-10yr:160, 11-15yr:300, >15yr:350
60
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
1
1.5
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
5/5 continous βάση κρανίου 8/8 continous θόλος κρανίου
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
BRAIN SHARP C
STANDARD UB

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - επιφάρυγγας
μετωπιαίοι κόλποι - κάτω γνάθος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
χωρίς ivcm
mAs
<3yr:17, 3-6yr:20, 5-8yr:25
<3yr:17, 3-6yr:20, 5-8yr:25
kV
80
80
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
1.5
1.5
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
STANDARD UB

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΘΩΡΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μετωπιαίοι κόλποι - αορτικού τόξο
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out (από κάτω άκρα προς κεφάλι)
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
2ml/kg (1.5-3ml/sec)
2ml/kg (1.5-3ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
70sec μετά έγχυση
35sec μετά έγχυση
mAs
<15kg:25, 15-24:40, 25-34:60, 35-44:90, 45-54:125, >54: 155
<15kg:20, 15-24:25, 25-34:35, 35-44:50, 45-54:75, >54: 100
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
1.5
1 (1.5 σε επανέλεγχο)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
3/3 overlaping
5/5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
STANDARD UB
C  DETAIL  (παρέγχυμα), B MEDIUM (μεσοθωράκιο)

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ HIGH RESOLUTION
ΚΟΙΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
υπερκλείδιες χώρες - επινεφρίδια/βαθιά εισπνοή
διάφραγμα - ηβική σύμφυση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
130ml (3ml/sec)
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
όχι
νερό peros πριν την εξέταση
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
χωρίς ivcm
70sec μετά έγχυση
mAs
<15kg:20, 15-24:25, 25-34:35, 35-44:50, 45-54:75, >54: 100
<15kg:25, 15-24:40, 25-34:60, 35-44:90, 45-54:125, >54: 155
kV
>35kg:100-120, <35kg:80
>35kg:100-120, <35kg:80
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
1.5
1 (1.5 σε επανέλεγχο)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/2 overlaping
5/5 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
L (high-resolution lung παρέγχυμα)
STANDARD B
  ενδοσκοπήσεων  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - πρηνή
ύπτια - πρηνή
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
διάφραγμα - λαγόνιες ακρολοφίες
ελλάσονα πύελος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
in (από κεφάλι προς τα κάτω άκρα)
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
όχι
όχι
ΑΛΛΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ
αέρας από το ορθό
έως 500 ml αέρα σε κενή ουροδόχο μέσω καθετήρα
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
όχι
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
2 σαρώσεις (σε ήπτια και πρηνή θέση)
2 σαρώσεις (σε ήπτια και πρηνή θέση)
mAs
100
100
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.891
0.891
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
standard b
standard b


 
 
    
 
   

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96